מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 •  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח (להלן: "הנרשם") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת לולה ותותי עיצובים לתינוקות (ישראל) בע"מ (להלן: "החברה"):

 •  החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה או החברה האם, Lula & Tuti Baby Designs Pte. Ltd. Singapore, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

 • מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 • הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 • נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה https://www.www.mybabygift.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

שמירה על סודיות

 •  החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

 • החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת ישראכרט, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מהמובילות בישראל,ובחברת iCredit רווחית לצורך בדיקת ואבטחת המידע. ישראכרט, יחד עם חברת  iCredit רווחית עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.

 • תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי.

 • האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הנה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הנה הצפנה של המידע.

 •  במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 •  החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

 •  הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה

 •  הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

לרשימת המידע אותו אנו אוספים באמצעות ״עוגיות״ הקלק כאן

Privacy Policy

Lula & Tuti baby designs Pte Ltd  – לולה ותותי עיצובים לתינוקות (ישראל) בע״מ

LAST UPDATED: 25/5/2018

 INTRODUCTION

 This privacy policy (“Policy”) describes how Lula & Tuti baby designs (lsrael)  Pte Ltd , 61 Jabotinsky street, Ramat gan, Israel
 (“Company,” “we,” and “our”) processes, collects, uses and shares personal data when using this website www.mybabygift.com, www.mybabygift.com.sg (the “Site”). Please read the following information carefully to understand our practices regarding your personal data and how we will process data.

 

1.             PURPOSES OF PROCESSING

What is personal data?

We collect information about you in a range of forms, including personal data. As used in this Policy, “personal data” is as defined in the General Data Protection Regulation, this includes any information which, either alone or in combination with other information we process about you, identifies you as an individual, including, for example, your name, postal address, email address and telephone number.

Why do we need your personal data?

We will only process your personal data in accordance with applicable data protection and privacy laws. We need certain personal data in order to provide you with access to the Site. If you registered with us, you will have been asked to tick to agree to provide this information in order to access our services, purchase our products, or view our content. This consent provides us with the legal basis we require under applicable law to process your data. You maintain the right to withdraw such consent at any time. If you do not agree to our use of your personal data in line with this Policy, please do not use our Site.

2.             COLLECTING YOUR PERSONAL DATA

We collect information about you in the following ways:

Information You Give Us. This includes:

·         the personal data you provide when you register to use our Site, including your‎ name, postal address, email address, telephone number, username, password and demographic information (such as your gender);

·         the personal data that may be contained in any video, comment or other submission you upload or post to the Site; 

·         the personal data you provide in connection with our rewards program and other promotions we run on the Site;

·         the personal data you provide when you report a problem with our Site or when we provide you with customer support;

·         the personal data you provide when you make a purchase thorough our Site; and

·         the personal data you provide when you correspond with us by phone, email or otherwise.

 

Information from Social Networking Sites. Our Site include interfaces that allow you to connect with social networking sites (each a “SNS”). If you connect to a SNS through our Site, you authorize us to access, use and store the information that you agreed the SNS could provide to us based on your settings on that SNS. We will access, use and store that information in accordance with this Policy. You can revoke our access to the information you provide in this way at any time by amending the appropriate settings from within your account settings on the applicable SNS.

Information Automatically Collected. We automatically log information about you and your computer or mobile device when you access our Site. For example, when visiting our Site, we log your computer or mobile device operating system name and version, manufacturer and model, browser type, browser language, screen resolution, the website you visited before browsing to our Site, pages you viewed, how long you spent on a page, access times and information about your use of and actions on our Site. We collect this information about you using cookies. 

Automated Decision Making and Profiling.

We do not use your personal data for the purposes of automated decision-making. However, we may do so in order to fulfil obligations imposed by law, in which case we will inform you of any such processing and provide you with an opportunity to object.

3.             COOKIES

What are cookies?

We may collect information using “cookies.” Cookies are small data files stored on the hard drive of your computer or mobile device by a website. We may use both session cookies (which expire once you close your web browser) and persistent cookies (which stay on your computer or mobile device until you delete them) to provide you with a more personal and interactive experience on our Site.

We use two broad categories of cookies: (1) first party cookies, served directly by us to your computer or mobile device, which are used only by us to recognize your computer or mobile device when it revisits our Site; and (2) third party cookies, which are served by service providers on our Site, and can be used by such service providers to recognize your computer or mobile device when it visits other websites.

Cookies we use

Our Site uses the following types of cookies for the purposes set out below:

Type of cookie

Purpose

Essential Cookies

These cookies are essential to provide you with services available through our Site and to enable you to use some of its features. [For example, they allow you to log in to secure areas of our Site and help the content of the pages you request load quickly].Without these cookies, the services that you have asked for cannot be provided, and we only use these cookies to provide you with those services.

Functionality Cookies

These cookies allow our Site to remember choices you make when you use our Site, [such as remembering your language preferences, remembering your login details and remembering the changes you make to other parts of our Site which you can customize] . The purpose of these cookies is to provide you with a more personal experience and to avoid you having to re-enter your preferences every time you visit our Site.

Analytics and Performance Cookies

These cookies are used to collect information about traffic to our Site and how users use our Site. The information gathered does not identify any individual visitor. [It includes the number of visitors to our Site, the websites that referred them to our Site, the pages they visited on our Site, what time of day they visited our Site, whether they have visited our Site before, and other similar information.] [We use this information to help operate our Site more efficiently, to gather broad demographic information and to monitor the level of activity on our Site.]

[We use Google Analytics for this purpose. Google Analytics uses its own cookies. It is only used to improve how our Site works. You can find out more information about Google Analytics cookies here:https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies]

 

[You can find out more about how Google protects your data here: www.google.com/analytics/learn/privacy.html.]

 

[You can prevent the use of Google Analytics relating to your use of our Site by downloading and installing the browser plugin available via this link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB]

 

Targeted and advertising cookies

[These cookies track your browsing habits to enable us to show advertising which is more likely to be of interest to you. These cookies use information about your browsing history to group you with other users who have similar interests. Based on that information, and with our permission, third party advertisers can place cookies to enable them to show adverts which we think will be relevant to your interests while you are on third party websites.]

 

[You can disable cookies which remember your browsing habits and target advertising at you by visiting http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. If you choose to remove targeted or advertising cookies, you will still see adverts but they may not be relevant to you. Even if you do choose to remove cookies by the companies listed at the above link, not all companies that serve online behavioral advertising are included in this list, and so you may still receive some cookies and tailored adverts from companies that are not listed.]

Social Media Cookies

[These cookies are used when you share information using a social media sharing button or “like” button on our Site or you link your account or engage with our content on or through a social networking website such as Facebook, Twitter or Google+. The social network will record that you have done this.]

Disabling cookies

You can typically remove or reject cookies via your browser settings. In order to do this, follow the instructions provided by your browser (usually located within the “settings,” “help” “tools” or “edit” facility). Many browsers are set to accept cookies until you change your settings.

If you do not accept our cookies, you may experience some inconvenience in your use of our Site. For example, we may not be able to recognize your computer or mobile device and you may need to log in every time you visit our Site.

4.             ADVERTISING

We may use other companies to serve third-party advertisements when you visit and use the Site. These companies may collect and use click stream information, browser type, time and date, subject of advertisements clicked or scrolled over during your visits to the Site and other websites in order to provide advertisements about goods and services likely to be of interest to you. These companies typically use tracking technologies to collect this information. Other companies' use of their tracking technologies is subject to their own privacy policies.

5.             USING YOUR PERSONAL DATA

We may use your personal data as follows:

·         to operate, maintain, and improve our Site, products, and services;

·         to manage your account, including to communicate with you regarding your account, if you have an account on our Site;

·         to operate and administer our rewards program and other promotions you participate in on our Site;

·         to respond to your comments and questions and to provide customer service;

·         to send information including technical notices, updates, security alerts, and support and administrative messages;

·         with your consent, to send you marketing e-mails about upcoming promotions, and other news, including information about products and services offered by us and our  affiliates. You may opt-out of receiving such information at any time: such marketing emails tell you how to “opt-out.” Please note, even if you opt out of receiving marketing emails, we may still send you non-marketing emails. Non-marketing emails include emails about your account with us (if you have one) and our business dealings with you;

·         [to process payments you make via our Site]; 

·         as we believe necessary or appropriate (a) to comply with applicable laws; (b) to comply with lawful requests and legal process, including to respond to requests from public and government authorities; (c) to enforce our Policy; and (d) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of you or others;

·         for analysis and study services; and

·         as described in the “Sharing of your Personal Data” section below.

6.             SHARING YOUR PERSONAL DATA

We may share your personal data as follows:

·         Third Parties Designated by You. We may share your personal data with third parties where you have provided your consent to do so.

·         Our Third Party Service Providers. We may share your personal data with our third party service providers who provide services such as [data analysis, payment processing, information technology and related infrastructure provision, customer service, email delivery, auditing and other similar services]. 

7.             THIRD PARTY SITES

Our Site may contain links to third party websites and features. This Policy does not cover the privacy practices of such third parties. These third parties have their own privacy policies and we do not accept any responsibility or liability for their websites, features or policies. Please read their privacy policies before you submit any data to them. 

8.             USER GENERATED CONTENT

You may share personal data with us when you submit user generated content to our Site, [including via our rewards program, forums, message boards and blogs on our Site]. Please note that any information you post or disclose on our Site will become public information, and will be available to other users of our Site and to the general public. We urge you to be very careful when deciding to disclose your personal data, or any other information, on our Site. Such personal data and other information will not be private or confidential once it is published on our Site.

If you provide feedback to us, we may use and disclose such feedback on our Site [, provided we do not associate such feedback with your personal data]. [If you have provided your consent to do so, we may post your first and last name along with your feedback on our Site.] [We will collect any information contained in such feedback and will treat the personal data in it in accordance with this Policy.]

9.             INTERNATIONAL DATA TRANSFER

Your information, including personal data that we collect from you, may be transferred to, stored at and processed by us outside the country in which you reside, where data protection and privacy regulations may not offer the same level of protection as in other parts of the world. By accepting this Policy, you agree to this transfer, storing or processing. We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Policy.

10.          SECURITY

We seek to use reasonable organizational, technical and administrative measures to protect personal data within our organization. Unfortunately, no transmission or storage system can be guaranteed to be completely secure, and transmission of information via the internet is not completely secure. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you might have with us has been compromised), please immediately notify us of the problem by contacting us.

11.          RETENTION

We will only retain your personal data for [INSERT RETENTION PERIOD/ESTIMATED RETENTION PERIOD AND METHOD USED TO ESTIMATE RETENTION PERIODunless a longer retention period is required or permitted by law (for example for regulatory purposes).

OR

We will only retain your personal data [as long reasonably required for you to use the Site until you close your account/cancel your subscription] unless a longer retention period is required or permitted by law (for example for regulatory purposes).

12.          OUR POLICY ON CHILDREN

Our Site is/are not directed to children under 16. If a parent or guardian becomes aware that his or her child has provided us with information without their consent, he or she should contact us. We will delete such information from our files as soon as reasonably practicable.

13.          Your Rights

·         Opt-out. You may contact us anytime to opt-out of: (i) direct marketing communications; (ii) automated decision-making and/or profiling; (iii) our collection of sensitive personal data; (iv) any new processing of your personal data that we may carry out beyond the original purpose; or (v) the transfer of your personal data outside the EEA. Please note that your use of some of the Site may be ineffective upon opt-out.

·         Access. You may access the information we hold about you at any time via your profile/account or by contacting us directly.

·         Amend. You can also contact us to update or correct any inaccuracies in your personal data.

·         Move. Your personal data is portable – i.e. you to have the flexibility to move your data to other service providers as you wish.

·         Erase and forget. In certain situations, for example when the information we hold about you is no longer relevant or is incorrect, you can request that we erase your data.

If you wish to exercise any of these rights, please contact us. In your request, please make clear: (i) what personal data is concerned; and (ii) which of the above rights you would like to enforce. For your protection, we may only implement requests with respect to the personal data associated with the particular email address that you use to send us your request, and we may need to verify your identity before implementing your request. We will try to comply with your request as soon as reasonably practicable and in any event, within one month of your request. Please note that we may need to retain certain information for recordkeeping purposes and/or to complete any transactions that you began prior to requesting such change or deletion.

14.          COMPLAINTS

We are committed to resolve any complaints about our collection or use of your personal data. If you would like to make a complaint regarding this Policy or our practices in relation to your personal data, please contact us at: [INSERT CONTACT DETAILS FOR COMPANY'S INTERNAL COMPLAINTS MECHANISM]. We will reply to your complaint as soon as we can and in any event, within 30 days. We hope to resolve any complaint brought to our attention, however if you feel that your complaint has not been adequately resolved, you reserve the right to contact your local data protection supervisory authority

15.          CONTACT INFORMATION

We welcome your comments or questions about this Policy. You may contact us.

Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at:
Lula & Tuti Baby Designs (Israel) Pte Ltd (Mybabygift Israel) לולה ותותי עיצובים לתינוקות (ישראל) בע״מ
www.mybabygift.co.il
info@mybabygift.co.il

This document was last updated on May 25, 2018